Ingredient datasheet
Ingredients according Regulation (EC) No 648/2004
Printed on 10/06/2013
Manufacturer
New Madras s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47
51017 Pescia (PT)
Tel. 0572 490053
Product :Polyston
Code :1PS WD
Ingredients :

CAS :123-86-4N-BUTILE ACETATO
> 10%
EINECS :204-658-1

CAS :64742-95-6NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA
> 10%
EINECS :265-199-0

CAS :Polimero Acrilico
1 - 10%
EINECS :

CAS :95-63-61,2,4-TRIMETILBENZENE
1 - 10%
EINECS :202-436-9

CAS :INERTE
1 - 10%
EINECS :

CAS :108-67-8MESITILENE
0,1 - 1%
EINECS :203-604-4

CAS :103-65-1PROPILBENZENE
0,1 - 1%
EINECS :203-132-9

CAS :98-82-8CUMENE
0,1 - 1%
EINECS :202-704-5

10/06/2013
1
/
1